เมืองหมักเม็ด [حكايات حارتنا Fountain and Tomb] Naguib Mahfouz

ISBN:

Published:

Paperback

208 pages


Description

เมืองหมักเม็ด [حكايات حارتنا Fountain and Tomb]  by  Naguib Mahfouz

เมืองหมักเม็ด [حكايات حارتنا Fountain and Tomb] by Naguib Mahfouz
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 208 pages | ISBN: | 3.17 Mb

มาหฟูซใชศิลปะเทคนิคอีกแบบหนึงเสนอเรือง เมืองหมักเมด ซึงเปนเรืองคอนขางใหม พิมพเปนภาษาอังกฤษครังแรก ในปี 1988 ปีเดียวกับทีไดรับรางวัลโนเบลแรกๆ ผมแปลไปสนุกไป เพราะคิดวาเปนเรืองยาว ทีไหนได ลวงไปหลายตอนกวาจะตีความไดวา อาจถือเปน เรืองสันในรูปแบบพิเศษ ไมMoreมาห์ฟูซใช้ศิลปะเทคนิคอีกแบบหนึ่งเสนอเรื่อง เมืองหมักเม็ด ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษครั้งแรก ในปี 1988 ปีเดียวกับที่ได้รับรางวัลโนเบลแรกๆ ผมแปลไปสนุกไป เพราะคิดว่าเป็นเรื่องยาว ที่ไหนได้ ล่วงไปหลายตอนกว่าจะตีความได้ว่า อาจถือเป็น เรื่องสั้นในรูปแบบพิเศษ ไม่มีชื่อเรื่อง ร่ำรวยรายละเอียด แต่ไม่เยิ่นเย้อ สั้นบ้างยาวบ้าง ตื่นเต้นบ้าง ขบขันบ้าง หดหู่บ้าง ทางอีสานของไทยเรามีลักษณะการเสนอเรื่องแบบนี้อยู่เหมือนกัน เรียกว่า นิทานก้อม ตัวละครแปรเปลี่ยนไป เหตุการณ์ ผันแปรไป แต่ตรอกคือตรอก ชีวิตคือชีวต เป็นสัจธรรมที่ เหมือนกับข้อเท็จจริงที่ว่า ทุกอย่างในจักรวาลย่อมเคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ โลก แม้กระทั่ง สรรพสิ่งที่ไม่มีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ย่อมประกอบด้วยอณูที่เคลื่อนไหวแคน สังคีตEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "เมืองหมักเม็ด [حكايات حارتنا Fountain and Tomb]":


biurokrolewnypiki.subsglbooks.online

©2010-2015 | DMCA | Contact us